May 5, 2009

TIC, coneixement, xarxes i complexitat

Una de les principals aplicacions al camp de les disciplines socials del paradigma de les ciències de la complexitat és la interpretació de les entitats socials com a sistemes complexos. Segons aquesta interpretació, que trenca amb l’aproximació científica clàssica, les entitats socials desenvolupen característiques pròpies que no són comunes a cap de les seves parts. Així, la interpretació de qualsevol entitat social organitzada no pot fer-se només contemplant el funcionalment de les seves parts. En aquest context, aquesta línia d’investigació pretén:

  1. (13) Investigar al voltant d’un marc conceptual, que sota el paradigma complex, ens ajudi a interpretar millor la teoria de l’economia i la societat del coneixement; i

  2. (14) Estudiar com l’establiment de xarxes (internes i externes) complexes i l’ús de les TIC i dels fluxos d’informació i de coneixement incideixen en l’explicació dels resultats de les entitats organitzades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *