May 5, 2009

TIC, coneixement, productivitat, creixement i desenvolupament

Tot i que ja s’acumula evidència de l’impacte econòmic favorable dels usos de les TIC i dels processos de coinnovació vinculats, en especial sobre l’eficiència de les empreses i sobre la productivitat i el creixement econòmic, encara hi ha poca evidència en relació als determinants ex-ante i ex-post d’aquesta vinculació. En aquest context, ens preguntem:

  1. pels determinants personals, econòmics, socials i institucionals de l’ús de les TIC a les organitzacions;

  2. per la concreció de les relacions de nou cercle virtuós de l’eficiència i el creixement econòmic (tecnologia, formació i organització); i

  3. per l’impacte en termes de desenvolupament  que suposa la relació positiva entre les TIC, el coneixement, l’eficiència i la competitivitat.

En aquest darrer punt pren especial rellevància l’anàlisi del procés de retroalimentació entre les TIC, el creixement econòmic i el desenvolupament econòmic i humà. I, en especial, l’estudi dels mecanismes de convergència entre països, i dels diferents processos de transició (leap-frogging), existents a l’actualitat, cap a l’economia i la societat del coneixement.