May 5, 2009

TIC, coneixement, persones i treball

A partir de la literatura sobre el canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats (eSkill-Biased Technological Change, SBTC) segons la qual els canvis en l’estructura ocupacional i en els resultats personals i organitzatius del treball estan vinculats no únicament als usos de la tecnologia, sinó també a l’estratègia corporativa, a la noves arquitectures organitzatives, a les polítiques de recursos humans, als canvis competencials de la força de treball i de les organitzacions, i a l’entorn institucional i polític, en aquesta línia d’investigació ens proposem:

  • (4) Investigar els determinants dels usos de les TIC i dels fluxos d’informació i de coneixement per part de les persones;

  • (5) Estudiar la vinculació entre el canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats i el canvi competencial demandat a les persones (demandes de qualificació, capacitació i competències) en el marc de les organitzacions en què treballen;

  • (6) Analitzar els resultats de l’SBTC al nivell personal (salari, compromís i equilibri), al nivell organitzatiu (eficiència laboral) i al nivell social (benestar i desigualtat).