May 5, 2009

TIC, coneixement i avantatge competitiva del territori

En aquesta línia d’investigació pretenem abordar l’anàlisi de les fonts de la competitivitat i el benestar material del territori a l’economia i la societat del coneixement. És innegable que una de les manifestacions més importants del procés de construcció de la societat del coneixement és la transformació del territori que, s’integra en un context d’un recorregut molt més ampli: el procés mundial d’urbanització. En aquest context, es interessa analitzar:

  • (11) El paper que les TIC i els fluxos d’informació i coneixement juguen en l’explicació de l’avantatge competitiva del territori; i
  • (12) Els models territorials de transició cap a l’economia i la societat del coneixement.
  • En aquest sentit, ens interessa analitzar les diferències que s’estableixen entre els territoris i les ciutats de petita i mitjana dimensió en relació amb les grans connurbacions. Així, l’establiment de xarxes de ciutats i territoris petits i mitjans podria implicar nous patrons de competitivitat i benestar territorial, diferents als existents en les grans àrees metropolitanes on els recursos tangibles, les infrastructures, el coneixement, la formació, la Universitat i l’activitat econòmica, entre altres, hi són més presents.

    De fet, la consolidació de l’economia i la societat del coneixement hauria de reforçar el paper del capital social i de les xarxes de recursos i capacitats entre les ciutats de petita i mitjana dimensió, en detriment del territori físic, en l’explicació del desenvolupament econòmic i el benestar material dels seus ciutadans.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *