May 5, 2009

TIC, coneixement, activitats econòmiques i estructura social

En sintonia amb l’esperit específic esmentat, és evident que una anàlisi transversal i en profunditat de l’impacte personal, econòmic i social de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement s’ha d’afrontar amb uns objectius puntuals, tot passant d’una concepció agregada de les tecnologies digitals i els seus processos de co-innovació a concepcions més específiques. En aquest sentit, quatre dimensions d’anàlisi prenen especial rellevància:

  • (7) L’estudi pormenoritzat d’alguns elements de valor, en especial els processos de co-innovació;

  • (8) L’estudi de sectors i tamanys rellevants d’activitat productiva, tant per la seva importància intrínseca com pels efectes arrossegament que generen sobre el conjunt de l’economia i la societat. Ens referim, òbviament, al detall de les activitats i usos de les TIC, nucli de l’economia del coneixement, i a les organitzacions i xarxes de negoci de menor dimensió, però també a les activitats de serveis, en especial el sector financer, el sector publicitari i dels media, la sanitat i l’administració pública;

  • (9) Des d’una altra òptica, però encara dins de l’esfera econòmica, cal analitzar les complementarietats en el desenvolupament de les activitats d’oferta i de demanda. En especial com els canvis en el consum de les famílies, en els mecanismes d’inversió, en les relacions exteriors, i en les pràctiques individuals i socials dels usos de les TIC retroalimenten la transformació productiva; i

  • (10) Finalment, però ara des de la vessant social, com la dinàmica personal i econòmica dels usos de les TIC i dels fluxos d’informació, de comunicació i de coneixement, acaba per transformar l’estructura social, en particular el benestar de les persones i les condicions de desigualtat a la societat.